نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه منزل، غذا، لباس، دارو و...

ادامه مطلب

  حقوق زوجه