در ازدواج موقت یا صیغه به اصطلاح مردم، رعایت دو شرط ضروری است: یكی تعیین مدت و دیگری تعیین مهریه، اگر در ازدواج موقت مهریه ذكر نشود آن عقد باطل است.0

نكاح در حقوق ایران بر دو قسم است: نكاح دائم و نكاح منقطع كه آن را متعه و نكاح موقت نیز می‌گویند.0

نكاح موقت در عمل كمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و طی زمان از اهمیت آن در جامعه ما كاسته شده است. 0

نكاح موقت از ویژگی‌های مذهب تشیع است و در فقه عامه آن را معتبر نمی‌شناسند. در كشورهای غربی نیز از این مقوله سخنی به میان نیامده است.0

متعه مانع فحشاء و فساد است. در اجتماعی كه متعه به رسمیت شناخته نشده است چون ازدواج دائم همیشه ممكن نیست، روابط آزاد در بین مردم گسترش می‌یابد و فحشاء و فساد توسعه پیدا می‌كند. علاوه بر این روابط آزاد زن و مرد در جامعه دارای هیچ گونه نظم و انضباطی نیست و تعهدی برای اشخاص ایجاد نمی‌كند.0

این روابط ناراحتی‌های روحی و جسمی بسیاری به بار می‌آورد اما عقد منقطع دارای نظم و قاعده است و تعهداتی برای طرفین ایجاد می‌كند كه به مراتب بهتر از روابط آزاد است.0

از جمله مزیت‌های عقد منقطع سرنوشت بچه‌ای است كه گاه ممكن است حاصل این عقد باشد. فرزند یا فرزندان ناشی از عقد موقت دارای تمام حقوق فرزندان مشروع هستند و پدر و مادر مكلفند در نگهداری و تربیت آنها بكوشند.0

پرسش: آیا مهریه زوجه غیر دائم همانند زوجه دائم عندالمطالبه است؟ برای مثال زنی كه به مدت 5 سال با 50 سكه به عقد موقت مردی درمی‌آید آیا می‌تواند پس از جاری شدن عقد همه مهریه را از شوهر دریافت كند؟

.پاسخ: بله می‌تواند و از این حیث فرقی با نكاح دائم ندارد

پرسش: اگر در نكاح موقت زن از شوهر تمكین نكند آیا باز هم مستحق دریافت مهریه است؟

پاسخ: در نكاح موقت نفقه برقرار نمی‌شود اما اگر شوهر باقی مدت را بذل نكند و زن تمكین نكند به نسبت عدم تمكین زوجه از میزان مهریه كاسته می‌شود.0

(بذل مدت كه از سوی شوهر در نكاح موقت صورت می‌گیرد موجب می‌شود تا رابطه زوجیت استمرار پیدا نكند)

پرسش: بعد از جاری شدن عقد نكاح موقت آیا زن استحقاق دریافت همه مهریه را دارد؟

پاسخ: قبل از نزدیكی استحقاق نصف مهر و بعد از آن تمام مهر در حق او مستقر می‌شود و اگر زوج بقیه مدت را بذل كند هر چند مدت باقی مانده زیاد باشد، ‌مهریه حسب مورد قبل از نزدیكی نصف و بعد از آن تماماً در حق زوجه استقرار پیدا خواهد كرد.0

پرسش: آیا در نكاح موقت زوجه از زوج ارث می‌برد؟

پاسخ: توارث بین زن و شوهر هنگامی است كه رابطه زناشویی آنان ناشی از ازدواج دائم باشد در نكاح موقت هیچ یك از زوجین از یكدیگر ارث نمی‌برند.0

پرسش: اگر ثمره ازدواج موقت فرزندی هم باشد و زوج فوت كند آیا این فرزند همانند فرزندان ناشی از عقد دائم از پدر ارث می‌برد؟

پاسخ: بله همه حقوق و تكالیفی كه پدر در قبال فرزندان زن دائم دارد، برابر این فرزند نیز داراست. بنابراین نفقه، حضانت، توارث و سایر حقوق این فرزند مانند فرزندان دیگر پدر برقرار است.0

پرسش: آیا زن می‌تواند در عقد نكاح موقت شرط توارث یا نفقه كند؟

پاسخ: اگرچه در این خصوص اتفاق نظر وجود ندارد و عده‌ای معتقدند كه در عقد نكاح موقت نیز می‌توان شرط كرد كه زن از شوهر ارث ببرد و شوهر مكلف به پرداخت نفقه باشد، ولی در عمل بر مبنای این عقیده رفتار نمی‌شود لكن برای حل این مشكل زن می‌تواند مبلغ مهریه را به دلخواه تعیین كند و محدوده‌ای برای آن وجود ندارد.0